Kantelen voor een goede relatie

‘Woningwet nog niet goed geland bij gemeenten’ schreef Binnenlands Bestuur onlangs. Daarbij werd een onderzoek geciteerd dat stelde ‘Zo staat stakeholdermanagement bij veel gemeenten nog in de kinderschoenen en de kennis van wat er bij de woningcorporatie en huurdersorganisaties speelt, is vaak gering. De woonvisie en prestatieafspraken zijn instrumenten om lokale invulling te geven aan de Woningwet. Het proces daaromheen moet gemeenten in hun nieuwe rol brengen en vraagt een nieuw type ambtenaar: de relatiemanager.’

Ik lees dit met enige verbazing.

Lees meer

Het doorbreken van het hiërarchisch leiderschap

De nieuwe generatie groeit op in een veel dynamischere wereld, waarin informatie delen een vanzelfsprekendheid is geworden. Een wereld waarin netwerken mensen op een vloeibare manier met elkaar verbinden. Bij deze leef- en denkwereld past het niet meer om in een structuur en een systeem gedrukt te worden.

Lees meer

De spiegel van het traditioneel denken

Het wervings- en selectieproces vormt vaak de spiegel van het traditioneel denken. Het is gebruikelijk dat bij de start van de procedure eerst de allesomvattende vraag wordt gesteld wat het profiel is waaraan moet worden voldaan. We zien het opstellen van de profielschets als het gemeenschappelijk kader waarlangs de kandidaten de maat genomen kan worden. Voor dat kader vormt de functie en de functiebeschrijving de rode draad. Het competentiedenken heeft daaraan toegevoegd dat men bij elke functie aan een doorwrocht pallet van competenties behoort te voldoen. Ervaring in vergelijkbare functies en het vereiste opleidingsniveau mogen daarbij als belangrijke selectiecriteria zeker niet ontbreken. Zo creëer je een helder toetsingskader waarlangs de CV-selectie kan gaan plaatsvinden. En zijn we goed geëquipeerd om de CV’s langs de meetlat te leggen, de scores af te vinken en de briefselectie te maken, zodat de gesprekken kunnen plaatsvinden.

Lees meer

Baas in eigen baan

Het basisconcept van een arbeidsverhouding is eigenlijk heel simpel. Ik doel dan niet op de arbeidsrechtelijke trits van arbeid, ondergeschiktheid en loon. Die kan soms nog best ingewikkeld zijn. Waar ik op doel, is wat er in essentie gebeurt bij een arbeidsverhouding. Namelijk dat je als werknemer je kennis, kundigheid en/of kracht aan je werkgever verhuurt. De werkgever vraagt arbeid, de werknemer levert die en de werkgever betaalt daarvoor.

Lees meer

Het einde van de functiedenkers

Een ambtenaar heeft een functie. Dit staat verwoord in de rechtspositie van ambtenaren. Zo diepgeworteld en verankerd is het functiedenken inmiddels. Het past geheel in de lijn van het ‘oude denken’. Structuren en systemen zorgen er vooral voor dat de bestaande structuren en systemen in stand blijven, waarmee het oude leiderschap wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.

Het denken vanuit functies laat zien dat de nadruk ligt op het vooraf structureren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Immers, de organisatie is een optelsom van functies verankerd in een functieboek en vertaald naar een organogram. Zelfs de accountant die de jaarstukken controleert vraagt ernaar. Terwijl de tijd is gekomen om het traditionele denken te doorbreken.

Lees meer

Blog – In gel*l kan je niet wonen…

Woorden van de legendarische Amsterdamse politicus Jan Schaefer. Ze schoten me te binnen naar aanleiding van onze voorbereidingen voor de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in onze gemeente. Op de eerste dag van de herfstvakantie deed het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, een klemmend beroep op onze gemeente: of wij voor drie tot zes dagen zogenaamde ‘crisisnoodopvang’ konden bieden voor een honderdtal vluchtelingen. En dat dan wel liefst binnen een paar dagen, want de vluchtelingenstroom klotst de staatsecretaris inmiddels over de schoenen…

Lees meer

Blog – een gemeente zonder afdelingen

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk pakt het anders aan. Er zijn vanaf het begin van dit jaar geen afdelingen meer. De organisatie is veranderd om in te kunnen spelen op de samenleving. Dat betekent ook een verandering op persoonlijk vlak en dat is niet altijd even gemakkelijk. In deze blog ga ik in op de organisatieverandering van de gemeente en het gevolg daarvan op persoonlijk vlak.

Lees meer

Blog – Buiten de lijntjes kleuren

Naast mijn HR-werkzaamheden werk ik als gedragstherapeut voor honden. Heel iets anders? Nee, dat valt mee. Zelf spreek ik liever van gedragstherapeut voor hondeneigenaren. Als ik de eigenaren het inzicht kan geven om hun gedrag aan te passen[..]

Lees meer

Blog – Mal denken…

Gisteravond in één van onze lokale krantjes. Twee ondernemers die enthousiast hun verrassing en vreugde delen over de snelle medewerking van de gemeente aan de door hen gewenste terrasvergunningen. Terrassen die maken dat bezoekers langer in het centrum blijven, wat ook positieve impact heeft op de andere [..]

Lees meer

Blog – Het kan ook anders: Leiderschap zonder hiërarchie

De ontwikkelingen en vernieuwingen in onze samenleving volgen elkaar in een razend tempo op. Het internet heeft als katalysator gewerkt en de wereld voor ons allen toegankelijker gemaakt. De snelheid van het beschikbaar hebben van informatie zorgt voor een behoefte aan snellere dienstverlening en een versterking van de afkeer van procedures en [..]

Lees meer